Termografia

2013-02-16-02-04-10

 

Obecnie termografia jest jedną z najnowo­cze­śniej­szych i uznanych  metod diagnostycznych na świecie polecaną przez Międzynarodową Federację Jeździecką. Ze względu na nie­in­wa­zyjność, a tym samym całkowite bez­pie­czeń­stwo prze­biegu ba­da­nia, jej po­pu­lar­ność stale wzra­sta.

Intensywne użyt­ko­wa­nie spor­towe koni przy­czy­nia się do czę­stych kon­tu­zji apa­ratu ru­chu. Skutkuje to zmia­nami ukrwie­nia i tym sa­mym tem­pe­ra­tury po­wierzchni ciała. Stosowanie dia­gnozy ter­mo­gra­ficz­nej, wy­nika z po­trzeby ba­da­nia zmian za­cho­dzą­cych w or­ga­ni­zmie z po­wodu wy­stę­po­wa­nia kon­tu­zji oraz scho­rzeń czy ob­cią­żeń apa­ratu ru­chu.

 

Tytuły publikacji:

  • „Termografia i jej praktyczne zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób koni”
  • „Termografia jako jedna z technik diagnostyki obrazowej”
  • „Termografia w diagnostyce koni- co nowego?”
  • „Ulotka- 6 najczęstszych zastosowań termografii u koni”